هر کس بد ما به خلق گوید …😔
.
ما سینه او نمیخراشیم …😴
.
ما خوبی او به خلق گوییم …👌
.
تا هر دو دروغ گفته باشیم …😊😊
.
#معین زد 😍

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com