تـــو

مُــــنــــتـــظـــری ڪـــﮧ اوטּ بــیـــآد ســـمــــتــــت

اوטּ

مُــــنـــتــــظرعـــﮧ ڪــﮧ تـــو بـــری ســـمـــتـــش

آפֿـــر ســـرم یـــڪـــی مــیــــاد ســـمــــت تـــو

یــــڪـــی مــیرعــﮧ پـــیـــــش اوטּ

رآبطــﮧ بــﮧ × فـــآڪ × ڪَـــآ × فــنـــــا × مـــی رعــﮧ

عـــاره دیـــگـــﮧ × غــرور × ایـــنجوریـــآس بــآ پــــنـــبــﮧ ســـر مـــی بُرعــﮧ

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.1xiran33.com